PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)


Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZoOOÚ“). 

Táto informácia sa netýka údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov právnickej osoby, ale na druhej strane sa týka kontaktných údajov oprávnených zástupcov týchto právnických osôb, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva. 

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV? 

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov, je: 

IHLE SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04, IČO 36 487 554, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 30720/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo aj ako „Spoločnosť“). 

2. NA KOHO SA V PRÍPADE DOTAZOV MÔŽETE OBRÁTIŤ?

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia, a preto Vám poskytujeme informácie najmä o tom, ako naša Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, aké osobné údaje, na aké účely a na základe akých právnych základov, aké práva sú Vám poskytnuté v oblasti ochrany spracúvania Vašich osobných údajov, komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené a iné dôležité informácie.

V prípade akýchkoľvek otázok o ochrane Vašich osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť  na nás prostredníctvom uvedených kontaktných údajov alebo nám môžete napísať na adresu sídla našej Spoločnosti.

Kontaktné údaje:
gdpr.sk@ihle-tires.com

3. DEFINÍCIE 

„OÚ“ znamená osobný údaj (vrátane množného čísla);    
„DO“ znamená dotknutá osoba (vrátane množného čísla);
„FO“ znamená fyzická osoba.

4. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše OÚ spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. OÚ, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade nebudeme môcť splniť Vaše ani naše povinnosti určené na daný účel.

Ak spracúvame Vaše OÚ na základe výkonu nášho oprávneného záujmu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich OÚ. Prevádzkovateľ ďalej nebude spracúvať Vaše OÚ, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvôdy na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami DO, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.  Na to, aby mohol Prevádzkovateľ realizovať svoj oprávnený záujem, je dotknutá osoba povinná poskytnúť svoje osobné údaje. Následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť nevpustenie FO do priestorov Prevádzkovateľa.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše OÚ len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVANIA

Ak ste uchádzačom o zamestnanie, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä identifikačných a kontaktných údajov a iných údajov, ktoré ste nám poskytli v rámci životopisu, motivačného listu, pohovoru, za účelom:

Organizácie, realizácie a vyhodnotenia výberového konania (tzv. predzmluvné vzťahy) a s tým spojená evidencia potenciálnych zamestnancov na voľné pracovné miesto.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR -

plnenie predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou.

Jeden mesiac po ukončení výberového konania za predpokladu, že vymazanie nebude v rozpore so žiadnymi inými legitímnymi záujmami našej Spoločnosti.

Ak ste dodávateľom, odberateľom alebo osobou poverenou dodávateľom alebo odberateľom, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä identifikačných, kontaktných a fakturačných za účelom:

Plnenia povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa účtovných dokladov.

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – 
plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov.

 

 

Zákonné lehoty (10 rokov).

Ak ste DO relevantnými z dôvodu plnenia zmluvných vzťahov medzi dodávateľmi, odberateľmi, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov a identifikačných údajov za účelom:

Plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi / odberateľmi Prevádzkovateľa.           

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR-plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov (ak zmluvnou stranou je samotná fyzická osoba)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ak zmluvnou stranou je právnická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzickú osobu, ktorá je zmluvnou stranou, zastupuje iná fyzická osoba, aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom DO takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

Do ukončenia zmluvného vzťahu a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohovormi zmluvných strán, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt (najviac však 10 rokov).

Ak ste prijímateľom alebo odosielateľom našej korešpondencie, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov, vrátane predmetu korešpondencie za účelom:

Vedenia evidencie prijatej a odoslanej korešpondencie, vrátane elektronickej korešpondencie.

 

Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov (najmä zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Zákonné lehoty archivovania dôležitých dokumentov.

Ak ste FO uplatňujúcou svoje práva ako dotknuté osoby podľa GDPR, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných údajov a identifikačných údajov za účelom:

Výkonu práv dotknutých osôb a plnenia iných povinností podľa GDPR.

 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR -

spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, aby plnil povinnosti, ktoré mu ukladá GDPR, pričom DO môžu takéto spracúvanie aj primerane očakávať.

5 rokov - objektívna lehota na kontrolu vykonávanú Úradom na ochranu osobných údajov.

Ak ste DO relevantnými z dôvodu zaistenia sieťovej bezpečnosti, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov, najmä údajov získaných zo sietí za účelom:

Zaistenia sieťovej a inej bezpečnosti prevádzkovateľa pre ochranu spracúvaných údajov.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na výkon oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na zaistení bezpečnosti - povinnosť podľa GDPR zaviesť primerané bezpečnostné opatrenia.

5 rokov (objektívna lehota ÚOOÚ)

Ak ste obchodníkom, prípadne osobou, ktorá obchodníka zastupuje a máte záujem o kúpu alebo kupujete tovar od Prevádzkovateľa prostredníctvom predajného kanála „B2B“, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných obchodných údajov, najmä v rozsahu registračného formulára za účelom:

 

Predaj a doručenie / B2B

Spracovanie objednávky cez eshop, zákaznícky servis: plánovanie, realizácia a riadenie (zmluvných a predzmluvných) obchodných vzťahov, vrátane priameho doručenia tovaru obchodníkovi, pričom súčasťou predzmluvných vzťahov môže byť aj vyplnenie registračného formulára internetového obchodu B2B.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR-  plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov, v prípade ak obchodníkom je fyzická osoba

Čl. 6 ods. 1 písm. f) - oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ fyzických osôb zastupujúcich obchodníkov (ako právnických osôb alebo fyzických osôb) pri realizácii zmluvných vzťahov, čo dotknuté osoby môžu aj primerane očakávať.

Do ukončenia zmluvného vzťahu Prevádzkovateľa a obchodníka a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohovormi zmluvných strán, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt.

Ak ste obchodníkom, prípadne osobou, ktorá obchodníka zastupuje a máte záujem alebo kupujete tovar od Prevádzkovateľa prostredníctvom predajného kanála „B2B2C“, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných obchodných údajov, najmä v rozsahu registračného formulára za účelom:

Predaj / B2B2C

Spracovanie objednávky cez eshop, zákaznícky servis: plánovanie, realizácia a riadenie (zmluvných  a predzmluvných) obchodných vzťahov s obchodníkmi, pričom súčasťou predzmluvných vzťahov môže byť aj vyplnenie registračného formulára internetového obchodu.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov, v prípade ak obchodníkom je fyzická osoba.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR- oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ fyzických osôb zastupujúcich obchodníkov (ako právnických osôb alebo fyzických osôb) pri realizácii zmluvných vzťahov, čo dotknuté osoby môžu aj primerane očakávať.

Do ukončenia zmluvného vzťahu Prevádzkovateľa a obchodníka a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohovormi zmluvných strán, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt.

Ak ste koncovým zákazníkom obchodníka, ktorého obchodník označil, aby mu bol tovar doručený priamo od Prevádzkovateľa, Vaše OÚ spracúvane v rozsahu bežných údajov ako meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo príjemcu tovaru za účelom:

Doručenie / B2B2C

 

Doručenie tovaru Prevádzkovateľa priamo koncovému zákazníkovi obchodníka, ktorý u Prevádzkovateľa zakúpil tovar. 

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR -oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní OÚ fyzických osôb - koncových zákazníkov, ktorých OÚ Prevádzkovateľ prijíma od obchodníka, aby tovar bol priamo doručený koncovým zákazníkom obchodníka, ktorý tovar predáva týmto jeho koncovým zákazníkom vo vlastnom mene, pričom koncoví zákazníci môžu takéto spracúvanie aj primerane očakávať.

 

 

Do ukončenia zmluvného vzťahu Prevádzkovateľa a obchodníka a do uplynutia aplikovateľných premlčacích, prekluzívnych, reklamačných, uschovacích a iných obdobných lehôt stanovených právnymi predpismi alebo dohovormi zmluvných strán, a to do uplynutia poslednej z týchto lehôt.

Ak ste reklamujúcim subjektom, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu nevyhnutných bežných údajov potrebných na vybavenie reklamácie za účelom:

Evidencie a vybavovania reklamácií.

Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR -

spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je DO v spojení s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - údaje sú nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vybaviť reklamáciu

Zákonné, resp. zmluvne upravené lehoty na vybavenie reklamácií.

Ak ste zákazníkom, ktorý sa obracia so svojimi požiadavkami na zákaznícky servis, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov potrebných k vybaveniu Vašej požiadavky za účelom: 

Starostlivosti o zákazníkov a skvalitňovania služieb, aj prostredníctvom emailovej komunikácie.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) -

oprávnený záujem Prevádzkovateľa na skvalitňovaní služieb, starostlivosť o zákazníka a zlepšovania jeho zákazníckej skúsenosti, čo je v záujme aj samotného zákazníka, ktorý takúto starostlivosť môže primerane očakávať.

Do vybavenia požiadavky zákazníka a kým to dovoľujú legitímne záujmy Prevádzkovateľa.

…a v prípade využitia HOT LINE IHLE, dochádza aj spracúvaniu hlasu zákazníka za účelom:

Starostlivosti o zákazníkov a skvalitňovania služieb prostredníctvom zákazníckej linky a s tým spojené aj príležitostné kontrolné odpočúvanie hovoru vedúcim zákazníckeho servisu.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR -

oprávnený záujem Prevádzkovateľa na skvalitňovaní služieb, starostlivosť o zákazníka a zlepšovania jeho zákazníckej skúsenosti, čo je v záujme aj samotného zákazníka, ktorý takúto starostlivosť môže primerane očakávať.

Do vybavenia požiadavky zákazníka a kým to dovoľujú legitímne záujmu Prevádzkovateľa.

Ak ste už našim klientom alebo jeho oprávneným zástupcom, Vaše OÚ môžeme spracúvať aj v rozsahu bežných údajov ako emailová adresa, oslovenie, meno a priezvisko za účelom:

Zasielania newslettra na marketingové a propagačné účely Prevádzkovateľa alebo iné marketingové aktivity Prevádzkovateľa voči klientom.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem na spracúvaní OÚ klientov Prevádzkovateľa, ktorí newsletter alebo inú marketingovú aktivitu (napr. telemarketing, oslovenie s ponukou) môžu aj primerane očakávať (výkon priameho marketingu), a to v súlade so zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

Najviac 5 rokov po ukončneí zmluvného vzťahu s klientom a/alebo do uplatnenia námietky DO.

Ak ste naším zákazníkom, Vaše OÚ v niektorých prípadoch môžeme spracúvať aj v rozsahu bežných údajov, najmä kontaktných a identifikačných za účelom:

Marketingová aktivita - starostlivosť o zákazníka - organizácia podujatia.

Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR - oprávnený záujem Prevádzkovatelia starať sa o svojho zákazníka a pozývať ho na podujatia, ktoré organizuje, pričom zákazníci môžu takéto spracúvanie aj primerane očakávať.

Po skončení podujatia, ak nie je potrebné ďalšie uchovávanie v súlade s legitímnymi záujmami Prevádzkovateľa.


Vaše OÚ môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám OÚ poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše OÚ v týchto prípadoch:


ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PRÁVNY ZÁKLAD

DOBA UCHOVÁVANIA

 

Ak ste záujemca o newsletter a náš potenciálny zákazník, Vaše OÚ môžeme spracúvať aj v rozsahu bežných údajov ako emailová adresa, oslovenie, meno a priezvisko za účelom:

Zasielania newslettra na marketingové a propagačné účely Prevádzkovateľa alebo iné marketingové aktivity Prevádzkovateľa.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby (potenciálni klienti) vrátane súhlasu podľa zákona o elektrnických komunikácách.

Do odvolania súhlasu.

Ak ste naším potenciálnym klientom, klientom alebo jeho oprávneným zástupcom, ktorým posielame newslettre na zvolené emailové adresy, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu bežných údajov ako relevantné online identifikátory, ktoré súvisia s využívaním nástroja Traxing pixel:

Sledovanie klikov a užívateľského správania zákazníka v rámci newslettrovej aktivity pomocou Tracking-Pixeln. na zlepšenie obsahu newslettra a zisťovanie jeho úspešnosti.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby (potenciálni klienti)

Do odvolania súhlasu.

Ak ste naším zákazníkom, Vaše OÚ v niektorých prípadoch môžeme spracúvať aj v rozsahu bežných údajov ako fotografia za účelom:

Zverejnenia fotografií zákazníkov z podujatia v propagačných materiáloch Prevádzkovateľa v rámci skupiny IHLE, koncernu Michelin.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby (klienti)

5 rokov od udelenia súhlasu.

Ak ste naším klientom, ktorý sa zúčastní súťaže, ktorú organizujeme, Vaše OÚ môžeme spracúvať v rozsahu bežných údajov ako emailová adresa, oslovenie, meno a priezvisko za účelom:

Organizácie, vyhlasovania a zverejnenia výsledkov súťaže.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby (súťažiaci)

1 rok po skončení súťaže.

Ak Vás kontaktujeme prostredníctvom call centra, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našej Spoločnosti, rozvinúť s Vami ďalšiu komunikáciu, a aby sme mohli naše služby v tejto oblasti neustále zlepšovať, Vaše OÚ spracúvame v rozsahu bežných údajov ako identifikačné a kontaktné údaje, hlas, dátum a čas trvania telefonického rozhovoru, jeho obsah, a to za účelom:

Vytvárania databázy nových potenciálnych klientov prostredníctvom call centra prevádzkovaného sprostredkovateľom a ich oslovenie pre ďalšiu spoluprácu a/alebo uchovávanie súhlasov podľa § 116 zákona o elektronických komunikácách.

Čl. 6 ods. 1 písm. a) - súhlas dotknutej osoby (účastník alebo užívateľ)

Do odvolania súhlasu a/alebo 4 roky od odvolania súhlasu


5. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o Vás najmä bežné OÚ, ktoré nám poskytnete alebo ich získame z iných zdrojov, elektronicky prostredníctvom emailovej komunikácie, web stránky, poštou alebo inými prostriedkami. Prevádzkovateľ štandardne nespracuváva osobitnú kategóriu OÚ. 

6. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše OÚ po stanovených lehotách okamžite vymažeme, ak nebudeme mať iný právny základ na ich ďalšie uchovávanie.


Vaše OÚ uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa OÚ spracúvajú. Pri uchovávaní OÚ sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie OÚ. Ak ste nám poskytli Vaše údaje na základe súhlasu, budeme ich spracúvať len po dobu platnosti súhlasu, resp. len do jeho odvolania.  

7.  Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

OÚ, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli, ako napríklad v súvislosti s uzatvorením zmluvy, alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce.

Môžeme o Vás spracúvať OÚ ktoré sme prijali od iného zdroja, ktorým môže byť napríklad Váš zamestnávateľ alebo iná osoba.  

Pokiaľ OÚ nepochádzajú od dotknutej osoby, a poskytujete nám ich na plnenie niektorého z účelov, ste povinní dotknuté osoby, ktorých OÚ ste nám poskytli, informovať o skutočnostiach ich spracúvania Prevádzkovateľom. 

8.    KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV 


Vaše OÚ poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov:  
•    našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu zmluvného vzťahu, a to napríklad poskytovateľom IT podpory (napr. emailová služba, správca IT), našej logistickej spoločnosti, našim právnym zástupcom,
•    iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich OÚ ukladajú právne predpisy alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

Vaše OÚ môžu byť poskytnuté aj iným subjektom, ak sa domnievame, že takéto poskytnutie OÚ je:
•    v súlade so všeobecne záväzných právnym predpisom, ZoOOÚ alebo GDPR; alebo
•    je to potrebné pre účely uplatňovania, založenia alebo obhajoby zákonného práva/nároku našej spoločnosti alebo
•    je to potrebné na ochranu dôležitých záujmov našej spoločnosti alebo dôležitých záujmov inej osoby.

Vaše OÚ môžeme takisto poskytnúť aj iným príjemcom, ak nám na takéto poskytnutie OU udelíte súhlas alebo nám na takéto poskytnutie Vašich OÚ dáte pokyn.

9.  AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE

Vaše OÚ nie sú a nebudú použité v rámci automatizovaného individuálneho rozhodovania a ani na profilovanie.

10. EXISTENCIA VNÚTROPODNIKOVÉHO PRENOSU OÚ 

Prevádzkovateľ je súčasťou skupiny podnikov IHLE, koncernu v rámci Michelin, s prepojenými hospodárskymi záujmami a vlastníckou štruktúrou, preto má oprávnený záujem na prenose OÚ DO v zmysle recitálu 48 v spojení s recitálom 37 GDPR, najmä na účely podnikovej kontroly, vnútornej komunikácie a na iné administratívne účely, reportingu (napr. účtovníctvo, štatistiky, IT služby, personalistika a mzdy, kariérny rozvoj).

11. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Vaše OÚ neposkytujeme do tretích krajín mimo EÚ nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany OÚ okrem prípadov, kedy si takýto prenos výslovne vyžiada všeobecne záväzný právny predpis alebo rozhodnutie štátneho orgánu. Tretie krajiny sú všetky krajiny okrem členských štátov Európskej únie a krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

V prípade, ak si daný účel bude vyžadovať prenos OÚ do tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany OÚ, zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany OÚ nasledovnými zárukami, najmä v súlade s článkami 44 až 49 GDPR:
•    štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny, 
•    pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti použiť štandardné zmluvné doložky u príjemcu (poskytovateľ služby) sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods. 1 písm. b) a c) GDPR, tzn. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby alebo prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme dotknutej osoby medzi Prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou, alebo
•    prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Zoznam tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany, je uvedený na webovej stránke Úradu na ochranu OÚ: dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany. Ostatné tretie krajiny sa považujú za krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany.

12.  AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe výkonu oprávneného záumu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte:

•    právo namietať -  máte právo kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu OÚ, ktoré sa Vás týka. Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich OÚ u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše OÚ spracúvame na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho udeleného súhlasu v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, máte: 

•    právo na odvolanie súhlasu - máte právo Váš súhlas so spracovaním OÚ na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

Vaše ďalšie práva sú:

•    právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k OÚ, ktoré o Vás spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných OÚ.
•    právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných OÚ, ktoré o Vás spracúvame.
•    právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše OÚ ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
(i)    OÚ už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
(ii)    Vaše OÚ boli spracúvané protiprávne;
(iii)    Vaše OÚ musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje.

•    právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracúvanie Vašich OÚ, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
(i)    popreli ste presnosť OÚ, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť OÚ overiť;
(ii)    spracovanie Vašich OÚ je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
(iii)    prevádzkovateľ už OÚ nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
(iv)    vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich OÚ podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

•    právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše OÚ na základe Vášho súhlasu alebo preto, že je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo získať OÚ, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb. 
•    právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu OÚ Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk

13.  AKO SI MÔŽE DOTKNUTÁ OSOBA UPLATNIŤ SVOJE PRÁVA? 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Bez zbytočného odkladu Vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti, najneskôr do jedného mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Prevádzkovateľ môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby, ak má oprávnené pochybnosti o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva prostredníctvom žiadosti o výkon práva dotknutej osoby. Je povinnosťou Prevádzkovateľa zabrániť poskytnutiu OÚ neoprávnenej osobe. V prípade, že túto lehotu budeme v odôvodnených prípadoch potrebovať predĺžiť, budeme Vás o tom včas informovať. Ak by bola žiadosť o výkon práv dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä v dôsledku jej opakujúcej sa povahy, môžeme odmietnuť vybaviť Vašu žiadosť alebo môžeme od Vás požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci naše administratívne náklady na jej vybavenie. 

Prihláste sa teraz

Zabudnuté heslo
Ešte ste tu neboli? Potom … Zaregistrujte teraz! a objednávajte kedykoľvek