Vítame Vás na našej webstránke a tešíme sa, že máte záujem o našu spoločnosť. Veľmi nám záleží na ochrane Vašich osobných údajov. Preto pri spracúvaní údajov našich zákazníkov výhradne dodržiavame platné predpisy o ochrane osobných údajov (GDPR).

Týmto by sme Vás radi informovali o tom, čo sa stane s údajmi, ktoré zhromažďujeme a aké sme prijali bezpečnostné opatrenia.

Smernica o ochrane osobných údajov

Spoločnosť IHLE je povinná chrániť osobné údaje návštevníkov a používateľov webovej stránky spoločnosti IHLE.   

Tento dokument opisuje spracovanie osobných údajov zhromaždených spoločnosťou IHLE, ako aj účely, na ktoré môžu byť použité, a osoby, pre ktoré sú určené.   

Každá webová stránka spoločnosti IHLE má ale konkrétny cieľ a svoje vlastné individuálne znaky. V prípade, že konkrétna webová stránka spoločnosti IHLE zhromažďuje dodatočné osobné údaje, informujeme vás o tom na tejto webovej stránke.

Vyhlásenie o ochrane údajov

My, spoločnosť IHLE tires GmbH, ďalej len „IHLE“, zhromažďujeme a spracúvame Vaše osobné údaje, ak nám ich poskytnete (napr. registráciou na webstránkach, kontaktnými otázkami, anketami atď.) a na základe Vášho súhlasu alebo na základe právnej úpravy sme oprávnení ich zhromažďovať, používať a spracovať.

Ak o Vás získame osobné údaje od inej spoločnosti, budeme Vás o tom čo najskôr informovať, najneskôr po obdržaní týchto údajov. Aj tieto údaje sa uložia a spracujú výlučne na základe zákonných predpisov.

Platnosť tohto vyhlásenia o ochrane údajov

Táto stránka vás informujte o pravidlách ochrany údajov, ktoré sa používajú pri každej návšteve našej webstránky. Okrem toho vysvetľuje potrebný a dobrovoľný súhlas s rôznymi súbormi cookies. S tlačidlom „Nastavenie súboru cookie“ si môžete svoje súhlasy kedykoľvek pozrieť a meniť ich.

Súhlas s týmto vyhlásením o ochrane údajov

Používaním tejto webstránky súhlasíte s týmito vyhlásením o ochrane údajov. Ak nesúhlasíte s ustanoveniami tohto vyhlásenia o ochrane údajov, žiadame Vás, aby ste túto webstránku nepoužívali a aby ste neposkytovali informácie, pomocou ktorých by ste mohli byť osobne identifikovateľný.

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“).

Všeobecne platí, že môžete navštíviť webstránky IHLE, bez toho aby ste museli poskytnúť svoje osobné údaje.

Ak o Vás spoločnosť IHLE zhromažďuje osobné údaje, informuje Vás spoločnosť IHLE, ako dotknutú osobu, najneskôr v okamihu zhromaždenia, v každom prípade však ešte pred použitím na vymedzené účely.

Spoločnosť IHLE sa zaväzuje, že bude spracovávať iba osobné údaje, ktoré sú primerané, relevantné a primerané účelu, na ktorý boli zhromaždené. Spoločnosť IHLE prijme všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že budú osobné údaje spracovávané správne a že budú v prípade potreby aktualizované.

Zhromažďujeme a spracúvame nasledujúce osobné údaje:

Priezvisko, meno, firma, adresa, telefónne číslo, faxové číslo, pohlavie, emailová adresa, DIČ. /IČ DPH, heslo.

Vyššie uvedené osobné údaje spracúvame na tieto účely:

 • Komunikácia o produktoch, službách a projektoch, napríklad na spracovanie Vašich požiadaviek;
 • Plánovanie, realizácia a riadenie (zmluvných) obchodných vzťahov medzi nami a Vami, napríklad pre realizáciu objednávok produktov a služieb, vykonávanie platieb, na účely účtovnej evidencie, vyúčtovania a vymáhania pohľadávok a na účely realizácie dodávok, vykonávania údržby alebo opravy;
 • Vyhotovenie personalizovaných ponúk alebo odhadovaného celkového rozpočtu
 • Vykonávanie prieskumov medzi zákazníkmi, marketingových kampaní, analýzy trhu, lotérií, súťaží alebo podobných propagačných akcií udalostí;
 • Poskytovanie informačného spravodajcu a reklama týkajúca sa nových produktov
 • Udržiavanie a ochrana bezpečnosti našich produktov a služieb, ako aj našich webstránok prostredníctvom prevencie a odhaľovania bezpečnostných hrozieb, podvodného konania alebo iného trestného konania alebo konania s úmyslom spôsobiť škodu;
 • Dodržanie právnych požiadaviek (vyplývajúcich napríklad z daňových a komerčných požiadaviek na uchovávanie), alebo existujúcich záväzkov pre vykonávanie Compliance-skríningu (na zabránenie finančnej kriminality alebo prevencie pred praním špinavých peňazí)
 • Kontrola bonity, riadenia pohľadávok a zabezpečenie obchodného úveru

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov, vrátane realizácie (zmluvného) obchodného vzťahu s Vami. Právnym základom pre spracovanie údajov je - pokiaľ nie je výslovne uvedené inak - čl. 6 (1) (b) a (f) základného nariadenia o ochrane údajov alebo Váš explicitný súhlas podľa čl. 6 (1) (a) základného nariadenia o ochrane údajov.

Ak by hore uvedené údaje mali byť spracované na akýmkoľvek iný ako pôvodný účel, budete o tom pred ďalším spracovaním informovaný. Týmto spôsobom máte možnosť vyjadriť nesúhlas so spracovaním Vašich údajov na iný účel.

Použitie získaných údajov na webstránkach spoločnosti IHLE

Použitie vašich osobných údajov spoločnosťou IHLE prebieha výhradne na účely, na ktoré boli zhromaždené.

Napríklad spoločnosť IHLE môže požiadať o Vaše osobné údaje, aby:

 • Vás informovala o produktoch a službách;
 • vykonala a sledovala Vaše transakcie;
 • Vám dala súhlas na využívanie interaktívnych funkcií webstránok; a
 • na komunikáciu s Vami a budovanie obchodných vzťahov.

Spoločnosť IHLE nemôže využívať Vaše osobné údaje na marketingové účely bez Vášho predchádzajúceho súhlasu.

Postupiteľnosť osobných údajov

Príjemcovia Vašich osobných údajov sú výlučne obmedzené skupiny osôb, ktoré tieto údaje spracúvajú v rámci definovaného účelu. 

Spoločnosť IHLE môže zdieľať Vaše osobné údaje s dodávateľmi alebo poskytovateľmi služieb, ktorých spoločnosť IHLE využíva pri spracovaní Vašej požiadavky. Títo dodávatelia a poskytovatelia služieb sú zmluvne viazaní mlčanlivosťou o prijatých osobných údajoch a smú používať Vaše osobné údaje len na účely splnenia požadovanej služby.

Spoločnosť IHLE nemôže bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje tretím stranám predať, prenajať ani previesť, okrem prípadov, ak sme zo zákona oprávnení a/alebo povinní postúpiť tieto údaje. Slúži to na dodržanie platných zákonov alebo na ochranu práv a majetku spoločnosti IHLE.

Uchovávanie osobných údajov

Pokiaľ nie je pri zhromažďovaní (napríklad ako súčasť vyhlásenia o súhlase) uvedená žiadna explicitná retenčná doba, zmažú sa osobné údaje až vtedy, keď uchovávanie už viac nie je nevyhnutné pre splnenie účelu, okrem prípadu, ak by to nebolo v rozpore so zákonnými požiadavkami uchovávania údajov (napríklad obchodné a daňové povinnosti uchovávania). 

Právo na informáciu, opravu, likvidáciu a namietanie

Na požiadanie Vás budeme písomne informovať, v súlade s platnými právnymi predpismi, či a aké osobné údaje uchovávame v našej spoločnosti. Ak by sa aj napriek snahe našej spoločnosti o zaistenie bezpečnosti a správnosti údajov uložili chybné informácie, opravíme tieto na Vašu žiadosť.

Taktiež máte právo požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov našou spoločnosťou. Okrem toho môžete požadovať, aby ste dostali údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Taktiež môžete namietať spracovanie osobných údajov našou spoločnosťou.

Rovnako máte právo požadovať zmazanie Vašich osobných údajov, ak zákonné lehoty na uchovávanie toto právo nevylučujú. Údaje zmažeme, keď už viac neexistuje potreba ich spracúvať na účely, na ktoré sme ich zhromažďovali, prípadne ak odvoláte svoj súhlas a ak neexistuje žiadny iný právny základ pre ďalšie spracovanie Vašich údajov. Okrem toho zmažeme tieto údaje, ak bolo spracovanie z nám neznámych dôvodov nezákonné alebo ak ste vzniesli námietku voči spracovaniu údajov a ak neexistujú žiadne nadradené oprávnené záujmy na ich spracovanie. Zmazanie údajov prebehne aj vtedy, ak nás k tomu viaže zákonná povinnosť. Naša spoločnosť implementovala také technické opatrenia, aby sa všetci príjemcovia Vašich údajov dozvedeli o Vašej požiadavke na zmazanie resp. opravu údajov. To však platí len v prípade, ak tieto údaje zverejňujeme alebo ak sme ich už zverejnili. Zmazané by mali byť všetky odkazy, linky, kópie a repliky Vašich osobných údajov.

Ak ste súhlasili so spracovaním svojich osobných údajov, máte kedykoľvek právo odvolať tento súhlas, s účinnosťou do budúcna. Odvolanie súhlasu so spracovaním údajov nezakladá protiprávnosť predchádzajúceho spracovania.

Sprostredkovanie údajov našej spoločnosti prebieha na dobrovoľnej báze. Tieto údaje sú však nevyhnutné pre ďalšie uzatvorenie zmluvy, resp. pre zodpovedanie Vašich otázok. Ak nechcete zverejňovať svoje osobné údaje, nemusí zmluva za určitých okolností vzniknúť, prípadne Vaše otázky nemusia byť zodpovedané. Poskytnutie údajov je pre uzatvorenie zmluvy nevyhnutné.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby našej spoločnosti sú nasledovné: 

Poštová adresa:

IHLE tires GmbH
Heinkelstrasse 13
76461 Muggensturm

Bezpečnosť údajov

Spoločnosť IHLE zaviedla potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany, bezpečnosti a integrity Vašich osobných údajov. Prístup k osobným údajom je obmedzený na tých zamestnancov a poskytovateľov služieb, ktorí sú poučení a vyškolení na dodržiavanie dôvernosti údajov.

Na komerčných webstránkach spoločnosti IHLE môžu byť získavané bankové informácie na účely efektívnej a právne bezpečnej realizácie platobného procesu. Tieto opatrenia môžu pozostávať z SSL-šifrovania (aby boli údaje pre tretie strany nečitateľné) pri získavaní alebo poskytovaní dôverných údajov. Tieto informácie slúžia iba pre online platby a neukladajú sa.

Spoločnosť IHLE zaručuje, že Vaše osobné údaje nebudú zmenené alebo poškodené a že k nim nemajú prístup neoprávnené tretie strany.

Informačný spravodajca reklama

Pri prihlásení sa k odberu informačného spravodajcu našej spoločnosti sa Vami uvedené údaje použijú výhradne na tento účel.

Pre efektívnu registráciu je potrebné meno a platná e-mailová adresa. Aby sme overili, či prihlásenie skutočne vykonal majiteľ emailovej adresy, používame metódu „double opt-in“. Preto je zaznamenávané objednanie informačného spravodajcu, zasielanie potvrdzovacích emailov a prijatie požadujúcej odpovede. Tieto údaje budú použité výhradne pre zasielanie informačného spravodajcu a nebudú postúpené tretím stranám.

Vaše povolenie na ukladanie Vašich údajov a ich využitie pre zasielanie informačného spravodajcu môžete kedykoľvek zrušiť. V každom informačnom spravodajcovi nájdete príslušný odkaz. Okrem toho sa kedykoľvek môžete odhlásiť priamo na domovskej stránke našej spoločnosti alebo môžete svoje želanie vyjadriť pomocou možností kontaktu, ktoré sú uvedené na konci tohto dokumentu.

Ak si viac neželáte dostávať reklamu na základe Vašich záujmov, môžete kedykoľvek a zadarmo podať námietku s účinkami do budúcnosti. Stačí poslať email na adresu info@ihle-tires.com.

Protokolové údaje

Keď otvoríte domovskú stránku našej spoločnosti, prenesie Váš internetový prehliadač automaticky z technických dôvodov nasledujúce údaje (ďalej len „protokolové údaje“) na webový server našej spoločnosti, ktoré naša spoločnosť zaznamenáva v logovacích súboroch:

 • dátum prístupu, čas prístupu, URL odkazujúcej webstránky, načítaný údaj, množstvo prenesených údajov, typ a verzia prehliadača, operačný systém, IP adresa, názov domény Vášho poskytovateľa prístupu k Internetu:

V tomto prípade ide výlučne o informácie, ktoré nie je možné stotožniť s Vašou osobou. Tieto informácie sú technicky nevyhnutné na to, aby sme Vám dokázali správne poskytnúť Vami požadované obsahy webstránok a pri používaní internetu sú nevyhnutné. Protokolové údaje sú hodnotené len na štatistické účely s cieľom optimalizovať webstránky našej spoločnosti a tiež technológiu, ktorá stojí za jej výstavbou, a následne budú odstránené.

Protokolové údaje sú uložené oddelene od ostatných údajov, ktoré boli zhromaždené v rámci využitia našou spoločnosťou.

Marketingové a používateľské profily

Na účely reklamy, prieskumu trhu a efektívneho štruktúrovania zhromažďuje naša spoločnosť pomocou cookies a/alebo JavaScriptu údaje Vašom o využívaní našej webstránky a o využívaní odkazov v informačnom spravodajcovi. Zhromažďovanie údajov o využívaní a vytvorenie používateľského profilu prebieha pseudonymicky využitím cookie-ID.

Tieto používateľské profily naša spoločnosť vytvára a ukladá výhradne v pseudonymnej podobe. Nebudete spojiteľný s vašimi osobnými údajmi.

Na zhromažďovanie používateľských dát a vytvorenie používateľských profilov využíva naša spoločnosť služby Google Analytics. Informácie o používaní webstránok našej spoločnosti budú odovzdané na servery Googlu, vyhodnotené a poskytnuté našej spoločnosti výlučne ako súhrnné údaje vyjadrujúce trendy vo všeobecnom používaní stránok.

Máte nárok namietať zhromažďovanie vašich používateľských údajov, ako aj vytvorenie takýchto pseudonymizovaných používateľských profilov (opt-out).

SLEDOVANIE

Google Analytics

Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové údaje, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webstránok. Informácie o Vašom využívaní tejto webovej stránky získané vďaka súborom cookie (vrátane Vašej IP adresy) sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa ukladajú. Spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie Vášho používania webstránky, zostavenie správy o aktivitách na webstránke pre jej prevádzkovateľov a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webstránky a internetu. Spoločnosť Google tieto informácie prípadne postúpi tretím stranám v prípade, ak to bude vyžadovať zákon alebo ak tieto údaje spracúvajú tretie strany v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespojí Vašu IP adresu s inými údajmi v súvislosti so spoločnosťou Google. Máte možnosť kedykoľvek zrušiť Inštaláciu cookies príslušným nastavením svojho prehliadača; ale upozorňujeme Vás na to, že v takom prípade nie je možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webstránky. Využívaním tejto webstránky vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich údajov zhromaždených prostredníctvom spoločnosti Google vyššie popísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely.

S ohľadom na diskusiu o využívaní analytických nástrojov s úplnou IP adresou by sme chceli poukázať na to, že táto webstránka používa Google Analytics s rozšírením „_anonymizeIp ()“, a preto sa IP adresy spracúvajú iba skrátené, aby sa vylúčila priama priraditeľnosť ku konkrétnej osobe. Zhromažďovanie a využívanie informácií spoločnosťou Google môžete kedykoľvek namietať s účinkom do budúcnosti, pomocou inštalácie deaktivačného rozšírenia, ktoré dala spoločnosť Google k dispozícii. (Rozšírenie prehliadača slúžiace na deaktiváciu Google Analytics).

Súbory cookie

Pre zlepšenie služieb návštevníkom a používateľom služieb dostupných na našej webstránke používa spoločnosť IHLE súbory cookie, ktoré zbierajú informácie o vašich spôsoboch používania. Cookie sú súbory, ktoré váš webový prehliadač ukladá pri návšteve webstránky na pevný disk. Pomocou súborov cookie môžete byť za určitých okolností buď priamo (napríklad prostredníctvom emailovej adresy) alebo nepriamo (napríklad pomocou jedinečného identifikačného kódu súboru cookie, IP adresy alebo identifikačného kódu zariadenia) identifikovateľný. Uložené údaje môžu obsahovať informácie o vami navštívených webstránkach, dátum a čas vašej návštevy a ďalšie sledovacie informácie.

Môžete si nastaviť prehliadač tak, aby vás upozornil, kedy sa používajú súbory cookie, aby ste mali možnosť ich prijať. Môžete tiež nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie deaktivoval.

Viac informácií nájdete v smernici o súboroch cookie.

Technické súbory cookie
Vaše nastavenie súborov cookie
Výber, ktorý stanovíte v nastaveniach súborov cookie, sa uloží v súbore cookie.

Názov: nb_cookie_settings
Vymeniť za: Uložiť nastavenia súborov cookie
Účel: Uloženie nastavení súborov cookie
Trvanie: 1 rok

Váš výběr jazyka
Názov: language_selector
Vymeniť za: Vyvolanie stránky
Účel: Uloženie výberu jazyka
Trvanie: 1 rok

Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA chráni naše kontaktné formuláre pred zneužitím. Bez odsúhlasenia týchto súborov cookie nemôžete na našich webových stránkach odosielať formuláre.

Názov: NID
Vymeniť za: Vyvolanie Google Re-Captcha Images
Účel: Jasné zobrazenie obrázka
Trvanie: 1 rok

Google Analytics
Google Analytics zaznamenáva vaše otváranie stránok na anonymné štatistické účely. Vaša IP adresa sa pred prenosom anonymizuje.

Názov: _ga
Vymeniť za: Vyvolanie stránky pri aktívnom sledovaní
Účel: Rozlišovanie medzi používateľmi a doménami
Trvanie: 2 roky

Názov: _gid
Vymeniť za: Vyvolanie stránky pri aktívnom sledovaní
Účel: Rozlišovanie medzi používateľmi
Trvanie: 24 hodín

Názov: _gat_UA_#######
Vymeniť za: Vyvolanie stránky pri aktívnom sledovaní
Účel: Na pre spomalenie dopytu na Google, aby boli všetky údaje v poriadku prenesené
Trvanie: 10 minút

Medzinárodný prenos osobných údajov

Spoločnosť IHLE je medzinárodnou spoločnosťou. Spoločnosť IHLE môže prenášať Vaše osobné údaje v rámci koncernu Michelin v Európskej únii na niektoré zo svojich databáz alebo svojim externým partnerom mimo Vašej domovskej krajiny.

Vzhľadom k tomu, že úroveň ochrany údajov sa v jednotlivých krajinách sveta líši, neposkytujeme Vaše osobné údaje iným spoločnostiam v skupine Michelin alebo tretím stranám mimo Európskej únie, okrem prípadov ak tieto spoločnosti ponúkajú rovnaký alebo podobný stupeň ochrany osobných údajov. Pre prenosy v rámci skupiny Michelin dodržiava koncern interné pravidlá pre prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Kliknutím na BCR („Binding Corporate Rules“) („Záväzné podnikové pravidlá“) nájdete jednotlivé podrobnosti k týmto požiadavkám.

Prenos údajov na dodávateľov mimo koncern Michelin sa riadi zmluvami, ktoré zahŕňajú štandardné zmluvné doložky Európskej komisie, aby sme vedeli zaručiť podobnú úroveň ochrany údajov ako vo vašej domovskej krajine.

Interaktívne služby

Určité webové stránky spoločnosti IHLE obsahujú interaktívne prvky, okrem iného napríklad chaty, fóra. Ak budete chcieť, môžete tieto interaktívne funkcie využívať vyplnením registračného formulára. V tomto formulári musíte vyplniť určité osobné údaje, okrem iného svoje meno, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu. Tieto osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané na účely zlepšenia interaktívnych služieb a uspokojenia Vašich požiadaviek.

Používatelia, ktorí sa prihlásili k týmto službám, môžu získať prístup k informáciám poskytnutým počas registrácie a poskytnuté informácie kedykoľvek opraviť alebo odstrániť.

Údaje neplnoletých

Webstránky spoločnosti IHLE spravidla nie sú zamerané na deti a mladistvých pod osemnásť (18) rokov. Osobné údaje neplnoletých osôb sa nezhromažďujú vedome, bez výslovného uvedenia, že takéto údaje sa môžu zhromažďovať len so súhlasom rodičov. Ak ste neplnoletý, prosíme Vás o to, aby ste osobné údaje a informácie sprostredkovali iba so súhlasom svojich rodičov.

Odkazy na webstránky tretích strán

Webstránky spoločnosti IHLE môžu obsahovať odkazy na webstránky tretích strán. Spoločnosť IHLE odstráni tento odkaz okamžite, ako náhle sa dozvie o tom, že je obsah takejto webstránky v rozpore so súčasným právnym systémom. Odporúčame Vám, aby ste si skontrolovali zásady ochrany osobných údajov iných webstránok pred tým, ako ich budete využívať alebo ak im dáte k dispozícii svoje osobné údaje.

Oznámenia o právach ochrannej známky a autorských právach

Viac informácií nájdete v podmienkach používania.

Zmeny

ZmenyTieto zásady ochrany súkromia boli aktualizované 17.05.2021. Na tejto stránke zverejníme všetky zmeny. Nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia. Prosím, kontrolujte túto stránku pravidelne v súvislosti s vykonanými zmenami.

Zodpovedná strana a kontakt

Máte otázky týkajúce sa ochrany údajov?

V tom prípade, prosím, kontaktujte nášho zmocnenca pre ochranu údajov zodpovedného orgánu:

IHLE tires GmbH
Do rúk zmocnenca pre ochranu údajov
Heinkelstrasse 13
76461 Muggensturm

Prihláste sa teraz

Zabudnuté heslo
Ešte ste tu neboli? Potom … Zaregistrujte teraz! a objednávajte kedykoľvek