Vítáme vás na našich internetových stránkách a těší nás váš zájem o naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto jsou údaje našich zákazníků zpracovávány výlučně podle platných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR). Tímto vás informujeme, co se děje s vašimi údaji, které shromažďujeme a zpracováváme a jaká bezpečnostní opatření přijímáme.

Směrnice o ochraně osobních údajů

Společnost IHLE je povinna chránit osobní údaje návštěvníků a uživatelů webové stránky společnosti IHLE.   

Tento dokument popisuje zpracování osobních údajů shromážděných společností IHLE, jakož i účely, na které mohou být použity, a osoby, pro které jsou určeny.   

Každá webová stránka společnosti IHLE má ale konkrétní cíl a své vlastní individuální znaky. V případě, že konkrétní webová stránka IHLE shromažďuje dodatečné osobní údaje, budeme vás o tom informovat na této webové stránce.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

My, společnost IHLE tires GmbH, dále jen „IHLE“, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, pokud nám tyto údaje poskytnete (např. registrací na internetových stránkách, žádostmi o kontakt, anketami atd.), a jsme na základě souhlasu, který nám udělíte, nebo na základě zákonného předpisu oprávněni k jejich shromažďování, používání a zpracování.

Pokud obdržíme vaše osobní údaje od jiných společností, budete o tom co nejrychleji, nejpozději při obdržení údajů, informováni. Také tyto údaje budou ukládány a zpracovány pouze na základě zákonných předpisů.

Platnost tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Tento web vás informuje o pravidlech ochrany osobních údajů, jak budou uplatněna při každé návštěvě našich webových stránek. Poskytuje také informace o nezbytném a volitelném souhlasu s různými soubory cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli zobrazit a změnit pomocí tlačítka „Nastavení souborů cookie“.

Souhlas s tímto prohlášením o ochraněosobních údajů

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Jestliže nebudete s ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů souhlasit, prosíme vás, abyste tyto internetové stránky nepoužívali a abyste ani neuváděli údaje, kterými jste osobně identifikovatelní.

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou všechny informace, které se vztahují na identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu (dále jen „subjekt údajů“).

Obecně můžete internetové stránky IHLE  navštívit, aniž byste museli poskytnout vaše osobní údaje.

Jestliže společnost IHLE bude shromažďovat vaše osobní údaje, bude vás jako subjekt údajů společnost IHLE o tom informovat nejpozději k okamžiku shromažďování a v každém případě před použitím v rámci definovaných účelů.

Společnost IHLE se zavazuje, že bude zpracovávat pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a poměrné s ohledem na účely, k nimž jsou shromažďovány. Společnost IHLE přijme všechna nutná opatření, aby se zaručilo, že osobní údaje budou zpracovávány správně a v případě potřeby budou aktualizovány.

Shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

příjmení, jména, firma, adresa, telefonní číslo, faxové číslo, pohlaví, e-mailová adresa, IČO / DIČ, heslo.

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům:

 • komunikace s vámi týkající se výrobků, služeb a projektů, např. ke zpracování vašich poptávek;
 • plánování, provádění a správa (smluvního) obchodního vztahu mezi námi a vámi, např. pro vyřizování objednávek výrobků a služeb, inkasování plateb, k účetním účelům, vyúčtování a vymáhání pohledávek a k provádění dodávek, údržbářských prací nebo oprav;
 • vyhotovení individualizovaných nabídek nebo rozpočtů nákladů
 • provádění anket mezi zákazníka, marketingových kampaní, analýz trhu, hazardních her, soutěží nebo podobných akcí a událostí;
 • poskytování newsletteru a reklamy ohledně nových výrobků
 • udržování a ochrana bezpečnosti našich výrobků a služeb a našich internetových stránek zamezením a odhalováním bezpečnostních rizik, podvodných jednání nebo jiných kriminálních činů nebo činů prováděných s úmyslem způsobit škodu;
 • dodržování právních požadavků (např. povinnost k uchovávání podle daňového a obchodního práva) popř. stávajících povinností k provádění prověrek souladu s předpisy (pro předcházení hospodářské kriminalitě nebo právní špinavých peněz)
 • prověření platební schopnosti, management pohledávek a zajištění úvěrů na zboží

Zpracování osobních údajů je nutné k dosažení výše uvedených účelů, včetně provádění (smluvního) obchodního vztahu s vámi. Právním základem pro zpracování údajů je – pokud není výslovně uvedeno jinak – článek 6 (1) (b) a (f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo váš výslovně udělený souhlas podle článku 6 (1) (a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Pokud budou výše uvedené údaje dále zpracovávat k jinému účelu, než pro který byly původně shromážděny, budete o tom před dalším zpracováním informováni. Touto cestou máte možnost vznést námitku proti zpracování vašich údajů k jinému účelu.

Používání shromážděných údajů na internetových stránkách společnosti IHLE

Používání vašich osobních údajů společností IHLE je prováděno výlučně k účelům, pro které byly shromážděny.

Například může společnost IHLE požadovat vaše osobní údaje, aby:

 • vás informovala o výrobcích a službách;
 • prováděla nebo sledovala vaše transakce;
 • udělila vám souhlas k používání interaktivních funkcí internetových stránek; a
 • s vámi komunikovala a navázala obchodní vztah.

Společnosti IHLE není povoleno používat vaše osobní údaje bez vašeho předchozího souhlasu pro marketingové účely.

Předání osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů jsou omezeni výlučně na určitý okruh osob, který je zpracovává v rámci definovaných účelů. 

Společnost IHLE může vaše osobní údaje sdílet s dodavateli nebo poskytovateli služeb, které společnost IHLE pověří zpracováním vaší poptávky. Tito dodavatelé a poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni k důvěrnému zacházení s obdrženými osobními údaji a používají vaše osobní údaje pouze k účelům poskytování požadovaných služeb.

Společnosti IHLE nesmí bez vašeho souhlasu dovoleno prodat, pronajmout nebo převést vaše osobní údaje třetím osobám, ledaže jsme k předání těchto údajů oprávněni a/nebo povinni podle zákona. To slouží k dodržování použitelného práva nebo k ochraně práv a vlastnictví společnosti IHLE.

Ukládání osobních údajů

Pokud nebude při shromažďování (např. v rámci prohlášení o souhlasu) uvedena výslovná doba uchovávání, budou osobní údaje vymazány, pokud již nebudou zapotřebí pro splnění účelu uchovávání údajů, ledaže výmazu budou bránit zákonné povinnosti k uchovávání (např. povinnosti k uchovávání podle obchodního a daňového práva). 

Právo na informaci, opravu, výmaz a odvolání

Na požádání vám písemně, podle platného práva sdělíme, zda a jaké osobní údaje v naší společnosti uchováváme. Jestliže budou navzdory snahám naší společnosti o bezpečnost údajů a správnost údajů uloženy chybné informace, na vaši žádost je opravíme.

Máte také právo požadovat omezení zpracování osobních údajů naší společností. Kromě toho můžete požadovat, abyste údaje, které jste poskytli naší společnosti, obdrželi ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Můžete také vznést námitku proti zpracování osobních údajů naší společností.

Dále máte právo požadovat výmaz vašich osobních údajů, pokud tomu nebrání zákonné lhůty uchovávání. Údaje vymažeme v případě, že je již nebudeme potřebovat k účelu, pro který jsme je shromažďovali a zpracovávali, popř. pokud odvoláte váš udělený souhlas a nebude existovat jiný právní základ pro další zpracování vašich údajů. Kromě toho vymažeme tyto údaje, pokud zpracování bylo z důvodů, které nám nejsou známé, protiprávní, popř. jste vznesli námitku proti zpracování a neexistují přednostní oprávněné zájmy pro zpracování. Vaše údaje budou vymazány také v případě, že jsme k tomu povinni podle zákona. Naše společnost také implementovala technická opatření, aby informovala všechny příjemce vašich údajů o vaší žádosti o výmaz nebo opravu. Platí to pouze v případě, že jsme tyto údaje zpřístupnili nebo zveřejnili. Vymazány budou také všechny odkazy, kopie a replikace vašich osobních údajů.

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, přísluší vám kdykoliv právo, s účinkem pro budoucnost, tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu se nestává zpracování údajů protiprávním pro minulost.

Předání údajů naší společnosti je dobrovolné. Tyto údaje jsou ovšem nutné pro uzavření smlouvy nebo k zodpovězení vašich dotazů. Pokud nebudete chtít údaje sdělit, nebude eventuálně možné smlouvu realizovat nebo zodpovědět vaše dotazy. Poskytnutí údajů je nutné pro uzavření smlouvy.

Kontaktní údaje zmocněnce pro zpracování osobních údajů naší společnosti jsou:

Poštovní:

IHLE tires GmbH
Heinkelstrasse 13
76461 Muggensturm

Bezpečnost údajů

Společnost IHLE implementovala potřebná opatření pro ochranu, bezpečnost a integritu vašich osobních údajů. Přístup k osobním údajům je omezený na zaměstnance a poskytovatele služeb, kteří byli zaškoleni a informováni s ohledem na zajištění důvěrnosti údajů.

Na komerčních internetových stránkách společnosti IHLE se mohou shromažďovat bankovní informace k účelům efektivních, právně bezpečných platebních procesů. Tato opatření se mohou skládat z šifrování SSL (aby byly údaje nečitelné pro třetí osoby) při shromažďování nebo předávání důvěrných údajů. Tyto informace se používají pouze pro online platby a neuchovávají se.

Společnost IHLE zaručuje, že vaše osobní údaje nebudou změněny nebo poškozeny a že k nim nemohou mít přístup třetí osoby.

Newsletter a reklama

Při přihlášení k odebírání newsletteru naší společnosti budou údaje, které uvedete, použity výlučně k tomuto účelu.

Pro účinnou registraci je zapotřebí jméno a platná e-mailová adresa. Abychom prověřili, že přihlášení provedl skutečně vlastník e-mailové adresy, používáme postup „double-opt-in“. K tomu se zaprotokoluje objednání newsletteru, zaslání potvrzovacího e-mailu a obdržení jím požadované odpovědi. Údaje se používají výlučně k zasílání newsletteru a nepředávají se třetím osobám.

Váš souhlas s ukládáním vašich údajů a jejich použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat. V každém newsletteru se k tomu nachází odpovídající odkaz. Kromě toho se můžete kdykoliv odhlásit také přímo na domovské stránce naší společnosti nebo vaše přání sdělit s využitím kontaktů uvedených na konci tohoto dokumentu.

Pokud již nebudete chtít dostávat reklamu zaměřenou na vaše zájmy, můžete vznést kdykoliv bezplatně a s účinkem pro budoucnost námitku. K tomu stačí e-mail na info@ihle-tires.com.

Zaznamenané údaje

Jestliže vstoupíte na domovskou stránku naší společnosti, zašle váš internetový prohlížeč z technických důvodů automaticky následující údaje (dále jen „zaznamenané údaje“) na webový server naší společnosti, které naše společnost eviduje v logových souborech:

 • datum přístupu, čas přístupu, URL odkazující webové stránky, otevíraný soubor, přenesené množství dat, typ a verze prohlížeče, operační systém, IP adresa, název domény vašeho poskytovatele přístupu k internetu

Přitom se jedná výlučně o informace, které nepřipouští odkazy na fyzickou osobu. Tyto informace jsou technicky nutné ke správnému zobrazení vámi požadovaných obsahů webových stránek a při používání internetových nabídek jsou povinné. Zaznamenané údaje jsou vyhodnocovány čistě ke statistickým účelům, aby se optimalizovaly internetové stránky naší společnosti a za tím stojící technika, a následně budou vymazány.

Zaznamenané údaje se ukládají odděleně od ostatních údajů shromažďovaných naší společností v rámci používání.

Marketingové a uživatelské profily

K účelům reklamy, průzkumu trhu a k úpravě odpovídající potřebám shromažďuje naše společnost pomocí cookies a/nebo Javascriptu údaje o vaší návštěvě internetových stránek a o používání odkazů v newsletteru. Shromažďování údajů o využívání a vytvoření profilů používání se provádí pseudonymně s použitím Cookie-ID.

Naše společnost vytváří a ukládá tyto profily využívání výlučně pseudonymní formou. Nebudete spojováni s vašimi osobními údaji.

K evidenci údajů o využívání a k vytvoření profilů využívání používá naše společnost službu Google Analytics. Informace o využívání internetových stránek naší společnosti jsou přenášeny na server společnosti Google, vyhodnocovány a předávány naší společnosti výlučně jako kumulované údaje, které vyjadřují trendy ve všeobecném využívání internetových stránek.

Jste oprávněni vznést námitku proti evidenci vašich údajů o využití a vytvoření takových pseudonymních profilů využití (opt-out).

TRACKING

Google-Analytics

Tyto internetové stránky používají Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „Cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání internetových stránek. Informace o vašem používání těchto internetových stránek vytvořené cookie (včetně vaší IP-adresy) se přenáší na server Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání internetových stránek, k sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách pro provozovatele internetových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a používáním internetu. Google tyto informace případně předá také třetím osobám, pokud je to stanoveno zákonem nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí osoby z pověření Google. Google v žádném případě nespojí vaši IP-adresu s jinými údaji Google. Instalaci cookies můžete zamezit odpovídajícím nastavením vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nebudete moci eventuálně využívat všechny funkce těchto internetových stránek v plném rozsahu. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte se zpracováním údajů, které o vás byly shromážděny, společností Google výše popsaným způsobem a k výše uvedenému účelu.

S ohledem na diskuzi o používání analytických nástrojů s úplnými IP-adresami bychom vás chtěli upozornit na to, že tyto internetové stránky používají Google Analytics s rozšířením „_anonymizeIp()“, a proto se IP-adresy dále zpracovávají jen zkrácené, aby se vyloučila přímá vztažitelnost na osoby. Můžete vznést námitku proti shromažďování a používání informací společností Google kdykoliv s účinkem do budoucna nainstalováním deaktivačních add-ons poskytnutých společností Google. (browser-add-on pro deaktivaci Google Analytics).

Cookies

Pro zlepšení služeb poskytovaných návštěvníkům a uživatelům na internetových stránkách používá společnost IHLE cookies, které zachycují informace o vašem chování na internetu. U cookies se jedná o soubory, které ukládá váš prohlížeč při návštěvě internetových stránek na vašem pevném disku. Prostřednictvím cookies můžete být za jistých okolností osobně identifikováni buď přímo (např. e-mailovou adresou) nebo nepřímo (například jednorázovým identifikačním kódem cookies, IP adresou nebo identifikačním kódem zařízení). Uložené údaje mohou zahrnovat vámi navštívené stránky, datum a čas vaší návštěvy a jiné informace o sledování.

Váš prohlížeč můžete konfigurovat tak, abyste byli informováni, když se používají cookies a měli tak možnost je akceptovat. Váš prohlížeč můžete konfigurovat také tak, že deaktivujete cookies.

Další informace se nacházejí ve směrnici o cookies.

Technické soubory cookie
Vaše nastavení souborů cookie
Vámi provedený výběr v nastavení souborů cookie se uloží do souboru cookie.

Název: nb_cookie_settings
Umístění: Uložení nastavení souborů cookie
Účel: Uložení nastavení souborů cookie
Doba trvání: 1 rok

Váš výběr jazyka
Název: language_selector
Umístění: Vyvolání stránky
Účel: Uložení výběru jazyka
Doba trvání: 1 rok

Google reCAPTCHA
Google reCAPTCHA chrání naše kontaktní formuláře před zneužitím. Bez souhlasu s těmito soubory cookie nemůžete na našich webových stránkách odesílat žádné formuláře.

Název: NID
Umístění: Spuštění obrázků Google Re-Captcha
Účel: Čisté zobrazení obrázku
Doba trvání: 1 rok

Google Analytics
Google Analytics zaznamenává vaše návštěvy stránek pro anonymní statistické účely. Vaše IP adresa bude před přenosem anonymizována.

Název: _ga
Umístění: Vyvolání stránky u aktivního trackingu
Účel: Rozlišování uživatelů a domén
Doba trvání: 2 roky

Název: _gid
Umístění: Vyvolání stránky u aktivního trackingu
Účel: Rozlišování uživatelů
Doba trvání: 24 hodin

Název: _gat_UA_#######
Umístění: Vyvolání stránky u aktivního trackingu
Účel: Ke zpomalení požadavků na Google, aby mohla být čistě přenesena všechna data
Doba trvání: 10 minut

Mezinárodní předávání osobních údajů

Společnost IHLE je společnost s mezinárodní působností. Společnost IHLE může vaše osobní údaje předávat v rámci koncernu Michelin v Evropské unii některé se svých databází nebo svým externím partnerům mimo váš domovský stát.

Protože se rozsah ochrany údajů na celém světě liší, nepředáváme vaše osobní údaje společnostem skupiny Michelin nebo třetím společnostem mimo Evropskou unii, ledaže tyto společnosti nabízí stejnou nebo podobnou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Při předávání osobních údajů mimo skupinu Michelin koncern používá interní směrnice pro přenos osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii (EU) nebo Evropský hospodářský prostor. Kliknutím na BCRs („Binding Corporate Rules“) najdete podrobnosti k těmto ustanovením.

Přenosy údajů dodavatelům mimo koncern Michelin se upravují smlouvami obsahujícími standardní smluvní klauzule Evropské komise, aby se zaručila podobná úroveň ochrany jako ve vašem domovském státě.

Interaktivní služby

Určité internetové stránky společnosti IHLE obsahují interaktivní funkce, mimo jiné chaty, fóra. Můžete, když si to budete přát, tyto interaktivní funkce používat vyplněním přihlašovacího formuláře. Na tomto formuláři musíte uvést určité osobní údaje, mimo jiné vaše jméno, vaši adresu, vaše číslo telefonu, vaši e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pro zlepšení interaktivních služeb a splnění vašich požadavků.

Uživatelé, kteří se přihlásili pro tyto služby, mohou využít informace poskytnuté při přihlášení a poskytnuté informace kdykoliv opravit nebo vymazat.

Údaje nezletilých osob

Internetové stránky společnosti IHLE nejsou obecně určené pro nezletilé osoby mladší osmnácti (18) let. Osobní údaje nezletilých osob nebudou vědomě shromažďovány, aniž by se tyto osoby výslovně upozornily na to, že se takové údaje smí předávat pouze se souhlasem rodičů. Jestliže jste nezletilí, prosíme vás o to, abyste osobní údaje poskytli pouze se souhlasem svých rodičů.

Odkazy na internetové stránky třetích osob

Internetové stránky společnosti IHLE mohou obsahovat odkazy na stránky třetích osob. Společnost IHLE tyto odkazy neprodleně vymaže, pokud se dozví, že obsahy internetových stránek nejsou v souladu s platným právním řádem. Doporučujeme vám prověřit směrnice o ochraně údajů cizích internetových stránek, než je začnete používat nebo jim poskytnete osobní údaje.

Upozornění na práva ochranných známek a autorská práva

Další informace jsou uvedeny v podmínkách používání.

Změny

Tato směrnice o ochraně údajů byla aktualizována dne 17.05.2021. Všechny změny zveřejníme na těchto stránkách. Vstupují v platnost okamžikem zveřejnění. Sledujte prosím pravidelně tyto stránky s ohledem na provedené změny.

Odpovědné místo a kontakt

Máte otázky k ochraně dat?

Obraťte se na našeho zmocněnce pro ochranu údajů správce údajů:

IHLE tires GmbH
k rukám zmocněnce pro ochranu údajů
Heinkelstrasse 13
76461 Muggensturm

Nyní přihlásit

Zapomenuté heslo
Ještě nejste zaregistrováni? Pak tedy … Zaregistrujte se nyní! a objednávejte kdykoliv